מכרזים

מס. מכרז HR-10/2018
שם מכרז עוזר/ת מנהלי/ת ורכז/ת מערכת
תאריך אחרון להגשה 01/04/2018 16:00
מחיר 0

                                                                                                                                         18 במרץ 2018

 

מכרז חיצוני מס' 10/2018

תואר המשרה: עוזר/ת מנהלי/ת ורכז/ת מערכת
מינהל/תחום: מנה לת תחום פרסומים
מתח הדרגות: 38 – 41 בדירוג המח"ר
היקף משרה: לפחות 60% משרה
מקום העבודה: ירושלים
כפיפות: מנה לת תחום פרסומים

תיאור התפקיד
1 . ניהול אדמיניסטרטיבי של התחום
2 . אחראי/ת לקליטה ולבדיקה של דוחות חפירה ומאמרים המיועדים לפרסום
3 . אחראי/ת לרישום הפעילות השוטפת של התחום במערכת מנורה
4 . מתאמ/ת את פעולות התחום עם תחומים אחרים ברשות ועם גורמי חוץ
5 . אחראי/ת לביצוע פעילויות רכש והתקשרויות אחרות בהנחיית מנה לת התחום

דרישות התפקיד
1 . תואר ראשון חובה –
2 . יתרון ל תואר ראשון בארכיאולוגיה -
3 . ידיעת השפה העברית על בוריה ואנגלית ברמה גבוהה
4 . כושר ארגון וניסיון בעבודת משרד
5 . כושר הבעה בכתב ובע"פ
6 . יחסי עבודה טובים ויכולת עבודה בצוות
7 . ניסיון בחפירות וידע בעריכה יתרון -
8 . הכרת תוכנות וניסיון בעבודת מחשב
9 . תכתובת בעברית ובאנגלית

כללי
רשות העתיקות תהא רשאית לערוך מיון ראשוני באמצעות ועדת מיון שתמונה לכך ברשות ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים וכן להזמין את המועמדים המתאימים
ביותר לראיון. במקרים של ריבוי מועמדים )מעל ל - 7 מועמדים( תהא ועדת המיון רשאית להמליץ על המתמודדים להמשך מהלך אבחון וזימון לראיון למכרז בפני ועדת המכרזים.
רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה.
כל מקום שננקטה בו לשון זכר גם לשון נקבה במשמע. הזדמנות שווה ניתנה לאישה - ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.

 

מועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש, בדוא"ל gali@israntique.org.il או במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586 , ירושלים מיקוד 91004 .

עד ליום א' 1/4/2018 שעה 16:00 .

מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, לא ייענו ומועמדותם לא תובא במניין.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.
יש לעיין בנוסח המלא של המכרז.
הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את רשות העתיקות ואת המועמדים.

 

בברכה,
אורנה לוי
מנהלת אגף משאב אנוש
רשות העתיקות